YLSY Burs Koordinatörlüğü

YLSY Burs Koordinatörlüğü
Anasayfa Hakkımızda
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Yetki, Görev ve Sorumluluklar
12 Nisan 2023 Çarşamba

Tüm Üniversiteler için YLSY Burs Koordinatörlüğünün görev ve sorumlulukları 01/03/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik”  tarafından belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, Üniversitemiz YLSY Burs Koordinatörlüğü, Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı ve Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Yönergemizde de belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir.

Koordinatörlük görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Kurum adına yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin kurum genelinde Bakanlık ve kurumun hedefleri doğrultusunda yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden sorumludur.

 • Koordinatörlük tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak burs programının etkinliğini artırmaya çalışır, kurum adına öğrenim gören öğrenciler için oryantasyon faaliyetleri düzenler, yurt içi akademik danışmanlarla koordinasyonu sağlar ve öğrencilerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Koordinatör görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Koordinatörlük birimine verilen görevleri yerine getirmek.

 • Zorunlu ve/veya yurt içi akademik danışman görevlendirilmesinin henüz yapılmadığı durumlarda yurt içi akademik danışman görevlerini yerine getirmek.

 • Üniversite adına öğrenim görecek öğrencilerin yurt içi akademik danışmanına ilişkin bilgileri ile bursluluğa hak kazanan öğrencilerin bilgilerini Üniversiteye bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirmek.

 • YLSY kapsamında burslu olarak öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim veya idari/özlük durumları ile ilgili değişiklikleri Bakanlığa bildirmek

Koordinatör Yardımcısı görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Koordinatörün yokluğunda Koordinatörlüğe vekalet etmek.

 • Yürütme Kuruluna raportörlük yapmak.

 • Koordinatöre çalışmalarında yardımcı olmak ve vereceği diğer görevleri yapmak.

Yürütme Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları:

 • YLSY Burs Programına ilişkin faaliyetler ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

 • Üniversite adına yurt dışına gönderilecek öğrencilerin uzmanlık alanlarını tespit etmek.

 • İlgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda Üniversite adına yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi danışman ataması için Üniversite usul ve esaslarını belirlemek.

 • Koordinatörlüğün faaliyetlerini takip etmek ve faaliyet alanları çerçevesinde görüş ve önerilerde bulunmak.